Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

(obowiązuje od 15.04.2024 r.)

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w celu realizacji oferowanych usług w serwisie www.oswiatowo.pl jest Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 1/3 lok. 216, NIP: 5423226814 (zwany dalej „Administrator”), adres e-mail: kontakt@oswiatowo.pl, telefon +48 600 92 53 53.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@oswiatowo.pl.
 3. W zależności od celu, Administrator może przetwarzać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
  2. adres zamieszkania (tylko w przypadku osoby fizycznej),
  3. adres e-mail osoby składającej zamówienie,
  4. numer NIP,
  5. numer telefonu osoby składającej zamówienie lub korzystającej z serwisu,
  6. imię i nazwisko osoby korzystającej z serwisu, jeżeli są inne od danych osoby składającej zamówienie,
  7. adres e-mail osoby korzystającej z serwisu,
  8. dane zawarte w korespondencji e-mail,
  9. szczegóły zamówień składanych na www.oswiatowo.pl,
  10. adres IP.
 4. Administrator korzysta z narzędzi, które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej www.oswiatowo.pl. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:
  1. przeglądane podstrony,
  2. kliknięcia w poszczególne linki,
  3. przedział wieku, w którym się znajduje Użytkownik,
  4. płeć Użytkownika,
  5. przybliżoną lokalizację Użytkownika ograniczoną do miejscowości.
 5. Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki jako „Informacje Anonimowe”. Informacje Anonimowe nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz Administrator nie zestawia ich z typowymi danymi osobowymi, jakie Administrator gromadzi  na temat Użytkownika. Gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, to Administrator informuje o przetwarzaniu tych informacji. Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzysta Administrator (Google Analytics, YouTube) Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Użytkownikom możliwości korzystania z odtwarzacza YouTube oraz widgetów Facebooka osadzonych na stronach na stronach www.oswiatowo.pl.  Ponadto, Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych.
 6. Administrator pozyskuje dane od samych Użytkowników:
  1. przy składaniu zamówienia na stronie www.oswiatowo.pl,
  2. kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@oswiatowo.pl,
  3. obserwacji profilu serwisu www.oswiatowo.pl  w mediach społecznościowych lub gdy Użytkownik wchodzi w interakcję z treściami publikowanymi przez Administratora w mediach społecznościowych serwisu.
 7. Ponadto, część informacji na temat Użytkowników może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzysta Administrator: mechanizm strony internetowej www.oswiatowo.pl gromadzi adres IP Użytkownika, mechanizm systemu Google Analytics, YouTube, gromadzą Informacje Anonimowe związane z działaniami Użytkownika podejmowanymi w ramach serwisu www.oswiatowo.pl. Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług,  ochrony przez oszustwami i nadużyciami.
 8. Administrator przetwarza powyższe dane osobowe w następujących celach (poszczególnym celom przyporządkowane są również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania):
  1. obsługa zamówienia na stronie www.oswiatowo.pl: adres e-mail, imię i nazwisko składającego zamówienie , adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej), dane do faktury, imię i nazwisko osoby korzystającej z serwisu, jeżeli są inne od danych osoby składającej zamówienie, adres e-mail osoby korzystającej z serwisu, adres IP; informacje dotyczące zamówienia takie jak: data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina subskrypcji/dostępu do zakupionych treści cyfrowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. obsługa korespondencji: dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
  4. tworzenie archiwum/kopii zapasowej na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również aktualizacji serwisu www.oswiatowo.pl  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. zapewnienie funkcjonowania odtwarzacza YouTube, widgetów Facebooka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  8. obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienie oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalność, w szczególności:
  1. w zakresie obsługi zamówienia na stronie www.oswiatowo.pl – przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a dokumentacja księgowa, która zawiera dane osobowe Użytkownika, przez okres wymagany przepisami prawa;
  2. w zakresie treści korespondencji – do czasu zakończenia komunikacji z Administratorem; po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli Administrator uzna, że przebieg komunikacji uzasadnia taką archiwizację, np. z uwagi na potrzebę wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie Administrator nie jest w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych; Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika;
  3. w zakresie w realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa,
  4. tworzenie archiwum/kopii zapasowej na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również aktualizacji serwisu www.oswiatowo.pl  – przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
 10. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, a także biuro prowadzące obsługę księgową, firma prowadząca obsługę informatyczną oraz pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu. Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
 11. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika do państw trzecich. Administrator korzysta z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić Informacje Anonimowe a dostawcy tych narzędzi mogą wykorzystywać do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).
 12. Administrator nie podejmuję wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.
 13. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw, aby Administrator przetwarzał jego dane, możesz żądać, aby Administrator je usunął),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Użytkownik może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli w opinii Użytkownika Administrator ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien wskazać szczególną sytuację, która zdaniem Użytkownika uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze niego danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też, że jego dane są niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  6. prawo do przenoszenia danych (Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył na podstawie umowy; może zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraził,
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi, że Administrator przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 14. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Podanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji zamówienia. Prawo do wglądu, sprostowania, zmiany i usunięcia danych osobowych w Serwisie, jest możliwe po zalogowaniu się Użytkownika na jego konto.
 15. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia mu informacji o tym, jakie dane na jego temat posiada oraz w jakich celach je przetwarza. Wystarczy, że wyśle wiadomość na adres kontakt@oswiatowo.pl.
 16. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Z plików cookies Administrator korzysta na podstawie zgody Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.
 17. Administrator może modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności będą podlinkowane poniżej.

Witamy!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Stwórz nowe konto!

Wypełnij poniższe formularze, aby się zarejestrować

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Czy na pewno chcesz odblokować ten post?
Do odblokowania : 0
Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję?